Algemene voorwaarden PuppyForSale.nl

Algemene voorwaarden PuppyForSale.nl

Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Website: de website van PuppyForSale.nl
Advertentie Object: De pups, honden of honden spullen die in een Advertentie aangeboden of gevraagd worden
Advertentie: Een op de Website geplaatste advertentie met daarin een aangeboden of gevraagd Advertentie Object
Adverteerder: Bezoeker die een gratis Advertentie plaatst op Website
Gebruiker: Bezoeker die anders dan Adverteerder gebruik maakt van de Website

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Gebruikers en Adverteerders enerzijds en PuppyForSale.nl anderzijds. Andere voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij de toepasselijkheid hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

2.2. Door gebruik te maken van de Website wordt er akkoord gegaan met deze Algemene Voorwaarden

Artikel 3. Gebruik van de Website
3.1. PuppyForSale.nl biedt haar Gebruikers en Adverteerders een platform met als doel Gebruikers en Adverteerders bij elkaar te brengen. Gebruikers en Adverteerders stemmen in de website niet te gebruiken:
Voor een onwettig doel
Voor het verspreiden van computervirussen, schadelijke software, schadelijke bestanden, junkmail, spam berichten, kettingbrieven, piramidespelen of anderszins ongewenste berichten
Op enigerlei wijze die ertoe leidt dat de Website wordt aangetast, beschadigd, de werking ervan wordt onderbroken, minder efficiënt wordt, of dat functionaliteiten op enigerlei wijze worden aangetast

Artikel 4. Een Advertentie
4.1. Het is een niet toegestaan in een geplaatste advertentie:
Inhoud op te nemen die inbreuk maakt op de auteurs- of andere eigendomsrechten van derden
Inhoud op te nemen die onvolledig, misleidend of onjuist van aard.
Het aanbieden van nestjes honden met gecoupeerde oren is niet toegestaan, het couperen van staarten en oren is in Nederland en in vele Europese landen en andere delen verboden.
Inhoud op te nemen die beledigend, provocerend, minachtend, pornografisch, of tot geweld oproepend van aard is, of in strijd is met de Nederlandse wet- en regelgeving
Inhoud op te nemen die als storend wordt ervaren door de overige gebruikers en/of door PuppyForSale.nl zelf

4.2. PuppyForSale.nl behoudt zich het recht voor om Advertenties in zijn geheel of onderdelen hiervan, in te korten, aan te passen of te verwijderen.

Artikel 5. Mijn PuppyForSale.nl profiel
6.1. Bij het plaatsen van een Advertentie wordt er voor de Adverteerder automatisch een Mijn PuppyForSale.nl profiel aangemaakt, indien deze hier nog niet over beschikt. In dit profiel kan de Adverteerder alle door hem/haar geplaatste advertenties en alle ontvangen biedingen daarop, beheren, aanpassen en verwijderen.

6.2. Bij het bieden en reageren op een advertentie middels de bied- en emailfunctionaliteit van PuppyForSale.nl, wordt er voor de Adverteerder of Gebruiker die biedt of reageert, automatisch een Mijn PuppyForSale.nl profiel aangemaakt, indien deze hier nog niet over beschikt. In dit profiel kan de Adverteerder of Gebruiker alle door hem/haar geplaatste biedingen beheren, aanpassen en verwijderen.

6.3. Het is niet toegestaan om een emailadres, url of bedrijfsnaam, of een gedeelte hiervan, op te nemen in de naam, of in de overige contactgegevens in het Mijn PuppyForSale.nl profiel. PuppyForSale.nl behoudt zich het recht voor om de naam en overige contactgegevens in het Mijn PuppyForSale.nl profiel van Gebruikers en Adverteerders, aan te passen, indien hier een emailadres, url of bedrijfsnaam, of een gedeelte hiervan is opgenomen.

Artikel 7. Gegevens Gebruikers en Adverteerders
7.1. Adverteerders en Gebruikers verklaren dat de informatie die zij aan PuppyForSale.nl verstrekken bij het plaatsen van, bij het reageren op, of bij het bieden op een Advertentie, juist en volledig is. De Adverteerder en Gebruikers stemmen ermee in dat PuppyForSale.nl deze gegevens opslaat en gebruikt voor onder andere een goede werking van de Website en voor het beheer en het beschikbaar stellen van het Mijn PuppyForSale.nl profiel aan de betreffende Adverteerders en Gebruikers.

7.2. Het is niet toegestaan om gegevens van Adverteerders en Gebruikers te verzamelen met andere intenties dan het sluiten van een overeenkomst. Het is niet toegestaan om gegevens van Adverteerders en Gebruikers te verzamelen ten behoeven van bedrijfsmatige doeleinden, commerciële doeleinden, of doeleinden die afwijken van het onderwerp van de advertentie.

7.3. Gebruikers en Adverteerders gaan bij het aanmaken van een Mijn PuppyForSale.nl profiel akkoord met het ontvangen van nieuwsbrieven en marketingmateriaal van PuppyForSale.nl zelf en van door PuppyForSale.nl zorgvuldig geselecteerde derden. Indien Gebruikers en Adverteerders deze liever niet willen ontvangen, dan kunnen zij zich hiervoor afmelden in het Mijn PuppyForSale.nl profiel.

Artikel 8. Ontzegging van de toegang
8.1. PuppyForSale.nl behoudt zicht het recht voor om individuele Gebruikers en Adverteerders en het IP-adres van waar zij de Website bezoeken, voor bepaalde of onbepaalde tijd de toegang tot haar Website of onderdelen hiervan, te ontzeggen, zonder de plicht dit te communiceren richting de betreffende Gebruiker, Adverteerder of houder van het IP-adres. PuppyForSale.nl kan tot ontzegging van de toegang overgaan indien:
Er door Gebruikers of Adverteerders in strijd met de Algemene Voorwaarden van PuppyForSale.nl wordt gehandeld
Er door Gebruikers of Adverteerders in strijd wordt gehandeld met de belangen van PuppyForSale.nl, of websites die eigendom zijn, dan wel onder het beheer staan, van PuppyForSale.nl
Er door Gebruikers of Adverteerders in strijd wordt gehandeld met de belangen van aan PuppyForSale.nl verwante ondernemingen, zoals maar niet beperkt tot, zuster- en dochterondernemingen
De vorm, de mate en de duur van de ontzegging is door PuppyForSale.nl naar eigen oordeel te bepalen. Indien PuppyForSale.nl een individuele Gebruiker, Adverteerder, of een IP-adres de toegang tot de Website of onderdelen hiervan ontzegd, dan heeft zij ook het volledige recht om het Mijn PuppyForSale.nl profiel van deze Gebruiker of Adverteerder en alle door deze Gebruiker of Adverteerder geplaatste advertenties en biedingen, definitief van haar website te verwijderen. De Gebruiker of Adverteerder die de toegang is ontzegd, andere Gebruikers of Adverteerders die gebruik maken van het IP adres dat de toegang is ontzegd, of de houder van het IP adres dat de toegang is ontzegd, hebben in geen enkel geval recht op restitutie van eventueel betaalde gelden of schadevergoeding.

Artikel 9. Intellectueel eigendom
9.1 Alle onderdelen van en alle door PuppyForSale.nl geplaatste content op de Website, zoals maar niet beperkt tot, het design, logo’s, website-onderdelen, domein- en merknamen, teksten, afbeeldingen en foto’s, zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle eigendoms- / auteursrechten hiervan komen toe aan PuppyForSale.nl, of aan specifieke derden. Niets waarvan de eigendoms- / auteursrechten toekomen aan PuppyForSale.nl, mag worden gekopieerd, bewerkt, openbaar gemaakt of op welke andere wijze dan ook gebruikt, zonder daaraan voorafgaand uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming te hebben verkregen van PuppyForSale.nl.

9.2. Door het plaatsen van een Advertentie geeft de Adverteerder PuppyForSale.nl het onherroepelijke recht om de geplaatste foto’s en advertentieteksten, gedurende de gehele looptijd van de Advertentie maar ook daarna, zonder betaling van enige vorm van vergoeding aan de Adverteerder, openbaar te maken, te bewerken en te (her-) gebruiken zowel in digitale, als in elke andere vorm. PuppyForSale.nl is gerechtigd de door adverteerders geplaatste foto’s en advertentieteksten te gebruiken ter promotie en ondersteuning van haar eigen Website en onderneming, maar ook andere websites die eigendom zijn van PuppyForSale.nl, of onder haar beheer staan. PuppyForSale.nl is ook gerechtigd de door adverteerders geplaatste foto’s en advertentieteksten te gebruiken ter promotie en ondersteuning verwante ondernemingen, zoals maar niet beperkt tot, haar zuster- en dochterondernemingen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1. PuppyForSale.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade aan reputatie, gemiste omzet, gemiste winst, gemiste besparingen, gevolgschade of andere vormen van schade, ontstaan door Advertenties, Advertentieobjecten, of door handelingen en/of gedragingen van Gebruikers en Adverteerders op haar Website.

10.2. Aan de door PuppyForSale.nl aangeboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend. PuppyForSale.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortkomt uit onvolledigheden of onjuistheden in of misinterpretatie van, de content op de Website, geplaatst door PuppyForSale.nl zelf of door Adverteerders of Gebruikers.

10.3. Adverteerders en Gebruikers vrijwaren PuppyForSale.nl voor eventuele aanspraken en schadeclaims van derden, of enig andere vorm van genoegdoening of schadeloosstelling, als gevolg van het door Adverteerders en Gebruikers onrechtmatig gebruik van auteursrechtelijk, of andere intellectuele wet- en regelgeving, beschermd materiaal. Indien er door PuppyForSale.nl kosten moeten worden gemaakt als gevolg van beweerdelijk of daadwerkelijke inbreuk op auteursrecht, of andere intellectuele wet- en regelgeving, dan zullen deze kosten worden verhaald op de verantwoordelijke Adverteerder of Gebruiker.

10.4. Met de Website biedt PuppyForSale.nl haar Gebruikers en Adverteerders een platform waar deze elkaar vinden. PuppyForSale.nl is op geen enkele andere wijze betrokken bij transacties die voortvloeien uit het contact tussen Gebruikers en/of Adverteerders. PuppyForSale.nl kan daarom op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van directe of indirecte schade, voortkomend uit deze transacties.

10.5. PuppyForSale.nl oefent geen enkele controle uit op de nauwkeurigheid, juistheid, veiligheid, kwaliteit en legaliteit van de Advertenties en de Advertentie Objecten. PuppyForSale.nl oefent ook geen controle uit de bevoegdheden van de Adverteerder en de Gebruiker. PuppyForSale.nl kan daarom op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade, voortvloeiend uit de inhoud van Advertenties, problemen met, of als gevolg van, het gebruik van Advertentie Objecten, of door het gebrek aan bevoegdheden van de Adverteerder en/of Gebruiker.

10.6. Indien er geschillen ontstaan tussen Gebruikers en/of Adverteerders onderling, dan dienen deze geschillen onderling te worden opgelost. PuppyForSale.nl speelt geen enkele rol in deze onderlinge geschillen en kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de directe of indirecte schade die voortvloeit uit deze onderlinge geschillen.

10.7. PuppyForSale.nl spant zich in om haar Website toegankelijk te houden, foutloos te laten werken en veilig te houden voor Gebruikers en Adverteerders, echter kan PuppyForSale.nl dit nimmer garanderen. Het gebruik van de Website is geheel op eigen risico van Gebruikers en Adverteerders. PuppyForSale.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de directe of indirecte schade, die ontstaan is door het niet toegankelijk zijn van de Website, onjuiste of foutieve werking van de Website of onderdelen hiervan, of door veiligheidsproblemen op de Website.

10.8. PuppyForSale.nl behoudt zich het recht voor om de Website, of onderdelen daarvan, tijdelijk buiten gebruik te stellen voor onderhoudswerkzaamheden, of voor het doorvoeren van aanpassingen. PuppyForSale.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van directe of indirecte schade, die ontstaan is door buitengebruikstelling van de Website.

10.9. Indien PuppyForSale.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot enkel directe schade en nimmer indirecte schade. In geval van aansprakelijkheid van PuppyForSale.nl is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door de Adverteerder of Gebruiker daadwerkelijk aan PuppyForSale.nl betaald is, gedurende 12 maanden voorafgaand aan de oorzaak/handeling die de aansprakelijkheid heeft doen ontstaan.

Artikel 11. Klachten, Inbreuk rechten, melding van oplichting
11.1. Klachten over PuppyForSale.nl, Advertenties, Adverteerders en/of Gebruikers, of klachten van andere aard, kunnen worden ingediend via het reactieformulier. Enkel klachten die schriftelijk zijn ingediend en zijn voorzien van NAW gegevens, telefoonnummer en emailadres, zullen in behandeling worden genomen. PuppyForSale.nl streeft ernaar om binnen een termijn van 25 werkdagen na indienen van de klacht, inhoudelijk op de klacht reageren. PuppyForSale.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om geen actie te ondernemen op ingediende klachten.

Artikel 12. Slotbepalingen
12.1. PuppyForSale.nl behoudt zich het recht voor om op zonder voorafgaande kennisgeving, eenzijdig wijzigingen door te voeren in de Algemene Voorwaarden. Een gewijzigde versie van de Algemene Voorwaarden vervangt eerdere versies van de Algemene Voorwaarden. De gewijzigde Algemene Voorwaarden worden gepubliceerd op de website van PuppyForSale.nl en zijn vanaf het moment van plaatsing op de Website van toepassing. Wanneer Gebruikers en Adverteerders na wijziging in de Algemene Voorwaarden, de Website blijven bezoeken en blijven gebruiken, dan gaan zij automatisch akkoord met de gewijzigde Algemene Voorwaarden. Gebruikers en Adverteerders moeten de Algemene Voorwaarden daarom ook met enige regelmaat bekijken, zodat zij op de hoogte zijn van eventuele wijzigingen.

12.2. Indien PuppyForSale.nl niet steeds strikte naleving van de Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat deze niet van toepassing zijn, of dat PuppyForSale.nl in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

12.3. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere artikelen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

12.4 Als blijkt dat een bepaald artikel van deze Algemene Voorwaarden onder bepaalde omstandigheden niet uitvoerbaar is of nietig wordt verklaard, dan tast dit niet de geldigheid van de overige artikelen in deze Algemene Voorwaarden aan. Bij de nietig verklaring van een artikel, zal PuppyForSale.nl ter vervanging een nieuw artikel vaststellen, die inhoudelijk het oorspronkelijke artikel zo veel als mogelijk zal benaderen.

12.5. Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen PuppyForSale.nl enerzijds en Gebruikers en/of Adverteerders anderzijds, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.